Sakrament Bierzmowania

Duch Św.Warunki udzielania Sakramentu Bierzmowania

 • może przyjąć każdy człowiek ochrzczony, który go jeszcze nie przyjął
 • kandydat powinien być odpowiednio przygotowany, a przed przyjęciem bierzmowania powinien przystąpić do sakramentu pokuty
 • powinien osiągnąć „wiek rozeznania”, czyli taki, w którym sam potrafi podejmować decyzje w sposób odpowiedzialny i dobrowolny.
   
   

Świadek bierzmowania

 • Świadkiem może być osoba, która przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, Eucharystię, bierzmowanie) i prowadzi życie zgodne z zasadami wiary.
 • Zadaniem świadka jest troska o to, by bierzmowany wypełniał obowiązki wypływające z przyjęcia tego sakramentu.
 • Dla podkreślenia związku z chrztem zaleca się, aby był nim jeden z rodziców chrzestnych – najlepiej ojciec dla chłopca, matka dla dziewczyny.

Obrzęd bierzmowania

Szafarzem (tym, który udziela bierzmowania) jest biskup. Jeśli zachodzi taka potrzeba, może upoważnić do tego także innych księży. Obrzęd obejmuje:

 • gest włożenia rąk, który oznacza błaganie o dar Ducha Świętego dla bierzmowanego,
 • namaszczenie krzyżmem świętym przez nakreślenie znaku krzyża na czole, co symbolizuje wyciśnięcie znamienia, szczególnego znaku Ducha Świętego w duszy bierzmowanego,
 • Jednocześnie biskup wypowiada słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.
 • Obrzęd kończy dialog biskupa z bierzmowanym: na słowa: „Pokój z Tobą” bierzmowany odpowiada: „I z duchem twoim”.
 • W czasie namaszczenia świadek kładzie prawą rękę na ramieniu bierzmowanego.

Przygotowanie do bierzmowania

Przebieg przygotowania do Sakramentu Bierzmowania w Diecezji Warszawsko-Praskiej został określony Dekretem Nr 1650(BD)2011:

Dekret w sprawie przygotowania do Bierzmowania

Mając na uwadze doświadczenie duszpasterskie i katechetyczne Diecezji ustalam, że przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się przez okres trzeciej klasy gimnazjum i pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

Obejmuje ono zarówno katechezę szkolną dla wszystkich kandydatów, jak również parafialne spotkania formacyjne w małych grupach, prowadzonych przez animatorów oraz celebracje liturgiczne przewidziane przez program przygotowania do bierzmowania. Spotkania winny być prowadzone w oparciu o przygotowany dla Diecezji program.

Jeśli w małych parafiach łączone są roczniki do bierzmowania, to dwuletnie przygotowanie do bierzmowania nie może być rozpoczęte wcześniej niż w trzeciej klasie gimnazjum.

Szczegółowe wytyczne dotyczące przygotowania zawarte są w Instrukcji o przygotowaniu młodzieży szkolnej do sakramentu bierzmowania w Diecezji Warszawsko–Praskiej.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 roku.